Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ILLKER-FOOD KERESKEDELMI

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

I.               Bevezető, alapelvek, a Tájékoztató célja, hatálya

Az „ILLKER-FOOD” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3. B. ép. 4. em. 5. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-684159, adószám: 11469012-2-43, KSH az.: 11469012-4632-113-01, képviseli: Illik András ügyvezető, továbbiakban „Adatkezelő” vagy „Társaság”) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelete (2016. április 27.) (további említése esetén, mint „Rendelet”, vagy „GDPR-rendelet”)  rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az „Érintett” személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Jelen Tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy az Adatkezelő milyen adatokat gyűjt, azokat miként használhatja fel, továbbá ismerteti az Adatkezelő által igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Részletes szabályozás az említett Rendeletben és a kapcsolódó jogi aktusokban található, további információigény esetén javasolt a Rendelet tanulmányozása, vagy forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz a jelen Tájékoztatóban is feltüntetett elérhetőségeken.

Jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, elvesztését, illetve nyilvánosságra hozatalát.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az alábbi alapvetéseknek megfelelően jár el:

Adatkezelő időben, az adatkezelés megkezdése előtt, az előírt módon tájékoztatja Érintettet az adatkezelési szabályokról.

Az Adatkezelő személyes adatokat az adatkezelés célhoz kötöttségéhez fűzött elvárásnak megfelelően kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel.

A begyűjtött személyes adat mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő mértékű, amely szabály megtartásával az Adatkezelő eleget tesz az adattakarékosság elvének.

Az adatpontosság jegyében az Adatkezelő az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy az Érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat marketing célokra kizárólag az Érintett beleegyezésével használja fel és lehetőséget ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt az Érintett megtiltsa.

Az Adatkezelő arányos és teljeskörű lépéseket tesz annak érdekében, hogy az Érintett személyes adatainak védelmét biztosítsa jelen Adatkezelési Tájékoztatóban is részletezettek szerint, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítja.

Jelen Tájékoztató hatálya felöleli az Adatkezelő teljes adatkezelési tevékenységét, ennek megfelelően az kiterjed – kifejezetten, de nem kizárólag – az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő, az Adatkezelővel gazdasági (üzleti) tevékenysége során kapcsolatba kerülő természetes személyek (vendégek), gazdálkodó és egyéb szervezetek, partner intézmények kapcsolattartói, továbbá egyéb természetes személyek, mint Érintettek, az Adatkezelő meglévő és leendő munkavállalóinak (álláskeresők/pályázók) a személyes adatai kezelésére, valamint az Adatkezelőnél működtetett elektronikus megfigyelő rendszert érintő adatkezelésre, továbbá az alkalmazott adatbiztonsági elvekre is.

II.             Értelmező rendelkezések

 • Rendelet, GDPR-rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelet (2016. április 27.);
 • Infotv: évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • : 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény;
 • :2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
 • :2000. évi C. törvény a számvitelről;
 • Áfa tv.: évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
 • Ptk: évi V. törvény a polgári törvénykönyvről;
 • Eütv.: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • Eüak.: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
 • Személyes adat – azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 • Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 • Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 • Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 • Adatkezelés – a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér­hetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Adatkezelések nyilvántartása: a GDPR Rendelet 30. cikk (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekről szóló nyilvántartás, mely tartalmazza az Adatkezelőre vonatkozó adatokon túl az adatkezelés megnevezését,  az adatkezelés célját, az érintettek kategóriáit, a kezelt személyes adatok kategóriáit, ha lehetséges, a címzetteket akikkel az adatokat közölni fogják, az adatfeldolgozó(k) nevét és elérhetőségeit, továbbá – ha lehetséges – az egyes adatkategóriák törlésére előirányzott határidőt,
 • Címzett – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;
 • Harmadik fél – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Az érintett hozzájárulása – az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Profilalkotás – személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • Adatvédelmet sértő esemény: Informatikai hiba, adatvédelmi incidens.
 • Informatikai hiba: Az informatikai rendszer működésében tapasztalható, a munkát akadályozó, a megszokottól eltérő működés, szolgáltatás megszakadás, lassulás, mely nem minősül adatvédelmi incidensnek, de az informatikai rendszer bizalmasságát, sértetlenségét vagy rendelkezésre állását veszélyeztetheti;
 • Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, naih.hu

III.          Adatkezelő (szolgáltató) adatai, elérhetőségei

„ILLKER-FOOD” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3. B. ép. 4. em. 5. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-684159, adószám: 11469012-2-43, KSH az.: 11469012-4632-113-01, képviseli: Illik András ügyvezető)

IV.           Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelővel gazdasági (üzleti) tevékenysége során kapcsolatba kerülő partnerek, megbízottak – és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók (pl. egyéni vállalkozó, stb.), továbbá gazdálkodó szervezetek kapcsolattartói, munkavállalói, mint érintettek vonatkozásában

 

 1. Adatkezelés célja és jogalapja

Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben: szerződéskötési szándék, szerződés megkötése és teljesítése, biztonsági funkció: védett létesítménybe történő beléptetés, székhely/telephely kamerás megfigyelése.

Adatkezelő a Személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében, törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben: számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv, Áfa tv., Art.).

Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben: Hírlevél küldése, Promóciós és Marketing cél.

 1. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt – Érintetti minőség szerinti – megőrzési ideig:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos érdek alapján kezelt adatok

 

 

 

 

Személyes adat megnevezése Megőrzési/tárolási idő
Név, email cím, telefonszám

 

Partneri kapcsolattartók esetében továbbá: partner cégnél betöltött pozíció, egyén vállalkozó neve – székhelye – adószáma – nyilvántartási száma.

 

Megbízottak/illetve az Adatkezelő részére közvetlenül munkavégzést folytató munkavállalónak nem minősülő érintettek esetében – érintetti minőségtől függően – emellett:

 

állampolgárság, születési hely/idő, lakcím (székhely) adószám, önéletrajz, munkatapasztalatok, oktatás/ képzés, nyelvismeret, képmás, adóazonosító jel/adószám, személyi azonosító jel, bankszámlaszám, adott esetben szakmai kamarai azonosító száma, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma.

 

Megőrzési idő a szerződés teljesítése, megszűnése, illetve a jogos érdek megszűnése időpontját követő, a hozzá kapcsolódó törvényi előírás (Ptk. 6:22§) szerinti 5 év

 

vagyonvédelmi kamera felvétele Az Adatkezelő Elektronikus Megfigyelőrendszer Alkalmazási Szabályzatában rögzített felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 35 nap.
Törvényi előírás alapján kezelt adatok

 

Személyes adat megnevezése Megőrzési/Tárolási idő
Számviteli bizonylaton feltüntetett adatok partneri kapcsolattartók esetében: Név, betöltött pozíció, e-mail cím, telefonszám.

 

Megbízottak/illetve az Adatkezelő részére közvetlenül munkavégzést folytató munkavállalónak nem minősülő érintettek esetében: Név, székhely/lakcím, adóazonosító jel/adószám; egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, kamarai azonosító, bankszámlaszám.

Sztv. 169. § (2) szerinti legalább 8 év
Érintett önkéntes hozzájárulásával kezelt adatok Személyes adat megnevezése Megőrzési/tárolási idő
Név, email cím, telefonszám, kapcsolattartók esetében – partner cégnél betöltött pozíció Megőrzési idő a leiratkozásig, hozzájárulás visszavonásáig

 

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe az ott megjelölt tevékenységekre.

Az adatok megismerésére jogosultak: Adatkezelő az adatokat az ügyfélkiszolgálással, az Adatkezelő tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, továbbá a könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói, mint címzettek felé továbbítja.

Az Érintettekre vonatkozó adatok az alábbiak szerint kerülhetnek az Adatkezelő birtokába:

 • közvetlenül vagy közvetve az Érintettektől, összhangban a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal
 • más adatkezelőktől történő adatátvétel révén,
 • nyilvános forrásból.

 A Társaság az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a szabályok megtartásával, és a megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével gondoskodik. A Társaság az adatok forrását az Érintett rendelkezésére bocsájtja.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus és papaír alapú egyaránt.

V.             Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelőhöz álláskeresőként jelentkező/pályázó Érintettek vonatkozásában

 1. Adatkezelés célja és jogalapja

Adatkezelő a Személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben: Munkaerő toborzás, pályáztatási/kiválasztási eljárás lebonyolítása.

 1. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:

Érintett önkéntes hozzájárulásával kezelt adatok Személyes adat megnevezése Megőrzési/tárolási idő
név, email cím, telefonszám, önéletrajz tartalma, iskolai végzettséget és tudományos fokozatot igazoló – oklevelek, – tanúsítványok. A hozzájárulás visszavonásáig, hozzájárulás hiányában a pozíció betöltéséig, de minden esetben legfeljebb 1 hónapig.
 1. Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a jelen Tájékoztató 1. számú mellékletében részletezett Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe az abban megjelölt tevékenységekre.

Adatkezelő az adatokat a biztonsági beléptetéssel, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, továbbá az illetékes területének vezetését ellátó munkavállalói, illetve adatfeldolgozók, mint címzettek felé továbbítja.

 

Az Érintettekre vonatkozó adatok az alábbiak szerint kerülhetnek az Adatkezelő birtokába:

 • közvetlenül vagy közvetve az Érintettektől, összhangban a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal

A Társaság az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a szabályok megtartásával, és a megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével gondoskodik. A Társaság az adatok forrását az Érintett rendelkezésére bocsájtja.

Az adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú egyaránt

VI.           Elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetése

 1. Adatkezelés célja és jogalapja

Az Érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelésére az adatkezelő székhelyének/telephelyének/egyéb az Adatkezelő üzemeltetése alatt álló terület biztonsági megóvása, vagyonvédelme, az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak élet-, és testi épségének megóvása, és az esetleges rendkívüli események körülményeinek kivizsgálása céljából kerül sor.

Az Adatkezelőnél üzemeltetett elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának részletes szabályait a hatályos Elektronikus Megfigyelőrendszer Alkalmazási Szabályzat tartalmazza, mely az Adatkezelő székhelyén elérhető.

Az Adatkezelő az adatokat jogos érdeke alapján kezeli.

Az Adatkezelő biztonsági kamerarendszert üzemeltet.

Az Adatkezelő kamerarendszert, és GPS navigációs rendszert üzemeltet.

 1. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:

Jogos érdek alapján kezelt adatok Személyes adat megnevezése Megőrzési/tárolási idő
Érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok, GDP-adatok Az Adatkezelő Elektronikus Megfigyelőrendszer Alkalmazási Szabályzatában rögzített felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 35 nap

Az adatok tárolási módja: elektronikus

 1. Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a jelen Tájékoztató 1. számú mellékletében részletezett Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe az abban megjelölt tevékenységekre.

Adatkezelő az adatokat következő címzetteknek továbbítja:

A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg. Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez kizárólag az Elektronikus Megfigyelőrendszer Alkalmazási Szabályzatban rögzítettek szerinti eljárásban, az ezen szabályzatban kijelölt személyek férhetnek hozzá, az ott megjelölt terjedelemben és módon.

Az Érintettekre vonatkozó adatok az alábbiak szerint kerülhetnek az Adatkezelő birtokába:

 • közvetlenül vagy közvetve az Érintettektől, összhangban a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal

A Társaság az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a szabályok megtartásával, és a megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével gondoskodik. A Társaság az adatok forrását az Érintett rendelkezésére bocsájtja.

Az adatok tárolási módja: elektronikus

VII.         Weboldal használata (www.illker-food.hu)

Adatkezelő tájékoztatja a Weboldalra látogatókat, hogy a Weboldal használatával (webes érintetti kapcsolatfelvétel hiányában) adatgyűjtés és adatkezelés az anonim Felhasználó-azonosítók (cookie vagy süti) alkalmazásával és azok Érintetti elfogadásával valósulhat meg. A cookie-k lényegi ismertetőit az alábbiakban foglalja össze elvi jelleggel az Adatkezelő, rögzítve, hogy jelenleg az Adatkezelő nem használ cookie-kat.

Az Adatkezelő a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus, a felhasználó számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülő információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a szolgáltatásokhoz és a Weboldalhoz.

A cookie egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Érintett számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet azonosítani, csak az Érintett számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehetőségeket.

A cookie-k segítségével például tárolásra kerülnek az Érintettek preferenciáit és beállításait; ezek segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését. Mindezek érdekében az olyan érintetti tevékenységek, mint például relevancia, ajánló, keresések, megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók adatainak gyűjtésére és követésére használunk szolgáltatásokat.

Flash cookie-kat arra használják a weboldal üzemeltetők, hogy például megmondja, hogy az Érintett járt-e már valaha a weboldalon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik az Érintettet a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik az Érintett által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, valamint az Érintett vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a weboldal minden szolgáltatását.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, továbbá módja van bármikor az engedélyét visszavonni, az egyedi azonosító jelet törölni, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el az Érintett, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

A szolgáltatásokat nagyszámú felhasználó használja változatos szoftver- és hardver-környezetben, eltérő felhasználási céllal és területtel. A szolgáltatások fejlesztése akkor igazodhat legjobban a felhasználók igényeihez és lehetőségeihez, ha felhasználási szokásaikról és igényeikről átfogó képet kap a webhely üzemeltetője. A felhasználók nagy száma miatt azonban a személyes megkeresés és visszajelzés mellett hatékony kiegészítő módszer, ha a szokásaikat és a szolgáltatások futtatási környezetére vonatkozó adatokat automatizált módszerrel is gyűjtik és elemezi a webhely üzemeltetője.

VIII.      Közösségi portálok (Facebook, Instagram)

Az Adatkezelő által fenntartott facebook/instagram felhasználói fiók üzenőfalán közzétett hírfolyamra a felhasználó az adott oldalon található linkre („like”/ „tetszik”; „follow/követem”) kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található („dislike”/”nem tetszik”) linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. Az Adatkezelő a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által kínált szolgáltatásokhoz tartozó tartalmak megosztása, egyéb hírek közlése, kapcsolattartás. A Facebook oldalak segítségével az Érintett tájékozódhat az Adatkezelő tevékenységéről, az Adatkezelő szolgáltatásairól.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén az Érintett nem kap értesítést az Adatkezelő hírfolyamáról, az Érintett hírfolyamán nem jelennek meg az Adatkezelő hírei, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen a weboldal nyilvános.

Az adatkezelés az Érintett leiratkozásáig tart. Az adattovábbításra, vagy adatfeldogozó igénybevételére nem kerül sor.

A Facebook, Instagram az Adatkezelőtől független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a szolgáltatók honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi elérhetőségeken kaphat:

 1. https://www.facebook.com/policies/cookies/
 2. https://www.facebook.com/about/privacy/update

Az Instagram adatkezeléséről az alábbi linken kaphat tájékoztatást:

 1. instagram.com

IX.           Az Adatkezelő adatvédelmi rendszere

 

Az Adatkezelő adatvédelem körében kompetens vezető tisztségviselője az Adatkezelő Szervezet sajátosságainak figyelembevételével meghatározza az adatvédelem feltételrendszerét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket.

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

X.             Adatbiztonság

Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szerinti valamint a GDPR-ban foglalt kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

A weboldal kapcsán történő adatkezelési szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei. A felhőalkalmazások jellemzően nemzetközi, illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem az Adatkezelő számítógépe/szervezeti számítógépközpontja az adattároló, hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal az Érintettek adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatók legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze.

Lehetséges, hogy az Adatkezelő weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési tájékoztatót. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által folytatott adatkezelésre vonatkozik. Amennyiben bármilyen adatát az érintett külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a weboldalon is el kell végeznie.

XI.           Személyes adatok hozzáférése, módosítása, helyesbítése, hordozhatósága

 

 1. Hozzáférés

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett Személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.
 1. Módosítás, helyesbítés

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos Személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. Hordozhatóság

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a Személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

XII.         Személyes adatok törlése, korlátozása, tiltakozás joga

 

 1. Törlés

(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó Személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Érintett az Ügyfélszolgálaton keresztül visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a Személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a Személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a Személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)   Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó Személyes adatokra mutató linkek vagy e Személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a Személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 6. Korlátozás

(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.

(2)   Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)   Adatkezelő Érintett, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. Tiltakozás

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a Személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 Ha a Személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó Személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a Személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a Személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

XIII.      Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben

 • az Adatkezelő, vagy
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti, illetve a hatósághoz panaszt nyújthat be, az alábbi elérhetőségeken

Név:                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:          1363 Budapest, Pf. 9.

Cím:                 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon:            +36 (1) 391-1400, +36 30 683-5969, +36 30 549-6838

Fax:                  +36 (1) 391-1410

Web:                www.naih.hu

E-mail: [email protected] illetve

 • jogosult továbbá pert indítani a – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.

Az Adatkezelő a hozzá beérkező kérelem alapján elősegíti a z Érintett XVI. pont szerinti jogainak gyakorlását. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelésről szóló általános tájékoztatást és a XVI. pontban foglalt érintetti jogok alapján történő tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel (amely során figyelembe veszi a közérdekű adatok kiadásának figyelembe vehető költségeiről szóló jogszabályi rendelkezéseket), vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. A GDPR rendelet 11. cikke sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

XIV.       Tájékoztató változásai, hatályba lépése

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött Személyes adatokra érvényes.

Jelen Tájékoztató a kihirdetése napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg hatályát veszti az Adatkezelő korábbi Adatkezelési Tájékoztatója.

Győr, 2023. június 1.

 1. számú melléklet – Adatfeldolgozók
2.     Adatfeldolgozó Cégjegyzékszám/adószám Végzett tevékenység
Profitax Max Kft. 08-09-021634 Könyvelés

 

Raab Informatika Bt. 25412996-1-08 Redszergazda
Másológép Centrum

CPTXB Bt.

SPS Médea

08-09-007670

08-06-012020

01-09-693729

Másológép szervizelés

Adószakértő

e-Link

 

 

Arrabona-Med

POLYMED 2003 BT.

Ántsz eng. 53-2/2005

21870413-2-18

Egészségügy alapellátás

Foglalkozás-egészségügy ellátás

Patent Kft. 08-09-028806 Biztonság minőségi feladatok
SIBA ALARM KFT. 25278088-2-18 Riasztórendszer felügyelet
SETECH FLOTTA KFT. 01-09-991249 GPS-rendszer felügyelet
Studi-Net Oktatási és Informatikat Kft. 14637360-2-18 Rendszergazda
VODAFONE Magyarország Zrt. 01-10-044159 Mobiltelefon-internet szolgáltatás