Panaszkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937. számú európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: Irányelv), valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (továbbiakban: Panasztörvény) foglaltaknak való megfelelés érdekében az „ILLKER-FOOD” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3. B. ép. 4. em. 5. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-684159, adószám: 11469012-2-43, KSH az.: 11469012-4632-113-01, képviseli: Illik András ügyvezető) belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet, illetve ehhez kapcsolódóan személyes adatokat kezel.

A részletes – jelen adatkezelési tájékoztatót kiegészítő – adatkezelési tájékoztató – különös figyelemmel az adatkezelés elveire, érintetti jogokra – elérhető az adatkezelő weboldalain, valamint az adatkezelő székhelyén és telephelyein nyomtatott formában egyaránt. Az alábbiakban olvashatja röviden összefoglalva az adatainak kezeléséről szóló tájékoztatónkat.

Az adatkezelő: „ILLKER-FOOD” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezeléssel érintettek köre: Bejelentést tevő, egyéb, az adott eljárásban lefolytatásra kerülő vizsgálat során érintett természetes személyek.

Az adatkezelés célja: A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Az adatkezelés célja az Európai Unió jogi normái megsértésének felderítése, a visszaélések megszűntetése, a felelősségre vonás kezdeményezése, egyben megelőző és a visszaéléseket orvosló intézkedések meghozatalára irányuló javaslatok megfogalmazása.

Személyes adatok: A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők. A személyes adatok az eljárás valamennyi szakaszában bizalmasan kerülnek kezelésre Kezelhetőek továbbá a rosszhiszemű bejelentés kivizsgálásával, illetve a szükséges lépések megtételével összefüggő személyes adatok is. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni. Ha alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése. A jogi kötelezettség alapja a 2019/1937. számú Irányelv, illetve a 2023. évi XXV. tv. II. fejezet V. pontja. Bizonyos adattovábbítások esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja szerinti hozzájárulás (lásd. egyéb címzettek számára történő adattovábbítás).

A vizsgálati szakasz lezárását követően az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja
szerinti jogos érdek. A vizsgálati szakasz maximum 3 hónapos tartamának lezárultát követően az
adatkezelő az adatokat az 5 éves polgári jogi elévülési időn belül elzártan tovább kezeli, és egy
esetleges panasz (pl. NAIH), hatósági eljárás vagy bírósági jogorvoslat esetén használja csak fel azokat
a bizonyítási eljárás lehetővé tétele, a tényállás pontos feltárása, a jogszerű döntés meghozatala – mint
adatkezelői jogos érdek – céljából. Az érintett jogos érdeke egy esetlegesen meginduló eljárásban
azonos.

Az adatkezelés időtartama:

A Szervezet a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő kivizsgálással összefüggő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot. Ezt követően a személyes adatok egy ideig (polgári jogi elévülési idő tartama) még jogi igények érvényesítése és védelme céljából kezelésre
kerülnek.

Az adatok forrása, adattovábbítás:

Az Érintettekre vonatkozó adatok az alábbiak szerint kerülhetnek az adatkezelő birtokába:

  • közvetlenül vagy közvetve az Érintettektől, a jelen és panaszkezelési szabályzatban foglaltakkal összhangban,
  • más adatkezelőktől történő adatátvétel révén,
  • nyilvános forrásból.

A Szervezet az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a szabályok megtartásával, és a megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével gondoskodik. A Szervezet az adatok forrását az Érintett rendelkezésére bocsájtja.

A Szervezet elkülönült visszaélés-bejelentési rendszerét a szabályzat szerinti bejelentővédelmi ügyvéd működteti. A bejelentővédelmi ügyvéd a feladatait elkülönülten, független módon, titoktartási kötelezettség vállalásával látja el. A belső visszaélés-bejelentési rendszer adataihoz kizárólag olyan személyek férnek hozzá, akiknek a hozzáférése a bejelentés kivizsgálásával összefüggésben szükséges. Minden ettől eltérő adattovábbításhoz a bejelentő kifejezett hozzájárulása szükséges. A bejelentést kivizsgáló személyek
a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás
kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó
információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg. A bejelentő személyes adatai – a rosszhiszemű bejelentés kivételével – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

Az adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú egyaránt

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint megilletheti az adathordozhatósághoz való jog. Amennyiben az érintettet az adatainak kezelése kapcsán (jog)sérelem érte, az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabálynak megfelelő célból történő adatkezelések kivételével – törlését. Ha az érintett az adatkezelő intézkedésével, tájékoztatásával nem ért egyet, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz fordulhat panaszával (Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 30 683-5969, +36 30 549-6838, Fax: +36 (1) 391-1410, Web: naih.hu, E-mail: [email protected]), illetve bírósági úton kérhet jogorvoslatot. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Budapest, 2023. december 17.

 

A(z) „ILLKER-FOOD” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3. B. ép. 4. em. 5. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-684159, adószám: 11469012-2-43, KSH az.: 11469012-4632-113-01, képviseli: Illik András ügyvezető, bejelentővédelmi ügyvéd: Dr. Jéhn Katalin Ügyvédi Iroda, képviseli és személyes eljár: dr. Néder Zoltán ügyvéd – 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/B., 4/5., telefonszám: +36 1 3610600, e-mail: [email protected], továbbiakban, mint Szervezet) belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a jogsértések felderítése, megelőzése és felszámolása érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai szerint.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusok tekintetében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentőrendszer nem fedi le egyéb panaszok kezelését.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert bejelentővédelmi ügyvéd működteti. A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni. Személyesen bejelentés esetén a szóbeli bejelentés – a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően – írásba foglalásra kerül és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára a felvett jegyzőkönyv másodpéldányban átadásra kerül.

A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készül.

Az írásbeli bejelentés megtehető postai úton (Postacím: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/B., 4/5.) vagy elektronikus úton (E-mail cím: [email protected]). Fontos, hogy a bejelentéshez adja meg nevét, elérhetőségét, a Szervezettel fennálló kapcsolatát, illetve a jogsértés leírását.

A vizsgálat valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kerül kezelésre minden bejelentés, a bejelentő személyazonossága is.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan vagy azt nem az erre jogosult személy tette meg; továbbá, ha a bejelentés a bejelentő korábbi bejelentésével azonos tartalmú, valamint, amennyiben a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Felhívjuk végül szíves figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire. Eszerint, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

  1. a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
  2. b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.